ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Δέσμευση της εταιρείας αποτελεί η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η εταιρία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015. καθώς και σύστημα διασφάλισης της υγιεινής των προϊόντων "Ανάλυση Κινδύνων - Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου" (Σύστημα HACCP).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ICAP

Μέσω της σωστής διαχείρισης των χρηματοοικονομικών της, η εταιρεία κατάφερε να βρεθεί σε υψηλές κλίμακες πιστοληπτικής διαβάθμισης και να συμπεριληφθεί στην κοινότητα των επιχειρήσεων "STRONGEST COMPANIES IN GREECE", βάσει της αξιολόγησης ICAP Credit Rating. Στις κλίμακες αυτές, ανήκουν περίπου μια στις δέκα εταιρείες στην Ελλάδα.

Η ICAP είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα στον τομέα της Επιχειρηματικής Πληροφόρησης και ειδικεύεται στην αξιολόγηση και πιστοληπτική διαβάθμιση επιχειρήσεων με βάση διαθέσιμα εμπορικά, οικονομικά και συναλλακτικά στοιχεία τους.

Για τη δραστηριότητά της αυτή, η ICAP έχει αναγνωριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως Αποδεκτή Πηγή Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων.

Επικοινωνία

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ A.E.
Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Ειδών Διατροφής
Ηλείας 5 - Κ. Οβρυά Πατρών 265 00 Πάτρα
Τηλ.:+30 2610 526001-3
Fax: +30 2610 525970
E-mail:

Social Media